Ada kaedah yang sangat popular di kalangan para ulama ushul, terkait dengan kebijakan pemerintah. kaedah ini adalahالتصرف على الرعية منوط بالمصلحAtau Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kepada kemaslahatan.Kaedah ini sesungguhnya bermula dari pernyataan imam Syafii yang berbunyi:منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيمArtinya: Posisi seorang pemimpin itu

Ibnu Rusyd menulis banyak buku, di anyaranya Faslul Maqal fi ma Baina Asyariah wal Hikmah Minal Iytishal,Manahijul Adillah dan yang paling monumental adalah tahafut at tahafut.maha karya Ibnu Rusyd sangat populer di berbagai s Andalus. Para sarjana Barat dari Prancis dan sekitarnya yang studi di andalus, pulang membawa pemikiran ibnu

© Copyright 2018 Al Muflihun Store